عصر کرد

آخرين مطالب

جدال هوارنشینان کردستان با مشقت‌های زندگی عشایری مقالات

جدال هوارنشینان کردستان با مشقت‌های زندگی عشایری
  بزرگنمايي:

عصر کرد -  خانەهاشان سیاە چادر، لباس تنشان اصیل و سنتی، موسیقی دلخواهشان صدای طبیعت و آسمان سقف بلند و کوەها نگهبان شبانەروزشان؛ از مدرنیتە بە دور و بە اصالت پایبند!
عاشق طبیعت است و با مشقت دم خور! همە عمر خود را در مسیر قشلاق‌ و ییلاق‌ در حرکت است، هرکجا مرتعی سرسبز بود آنجا خانە اوست...
زندگی کوچ‌نشینی، قدمتی بە درازای تاریخ دارد، در اصل از همان زمان کە انسان با نیازهای اولیە خود آشنا شد و دام‌ را در راستای رفع نیازهایش بە خدمت بە خود درآورد و از پوست آن‌ها لباس ساخت و از شیر و گوشت آن‌ها تغذیە کرد؛ زندگی کوچ‌نشینی شروع شد.
در دنیای مدرن امروز و پس از گذشت قرن‌ها هنوزم کە هنوز است طوایفی در کشور وجود دارند کە بە سبک زندگی عشایری و کوچ‌نشینی روزگار سپری می‌کنند.
استان کردستان نیز یکی از استان‌هایی است کە بە دلیل شرایط آب و هوایی و وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی آن و وجود مراتع و دشت‌های سرسبز دارای ایلات و عشایر بسیاری است.
اگرچە زندگی در مناطق عشایری، با صفا و سادگی بسیاری همراە است، اما مشکلاتی در زندگی آن‌ها وجود دارد کە هموارە با آن‌ها هوار بە هوار کوچ می‌کند و صدای دلخوری‌هایشان بە هیچ‌کجا نمی‌رسد.
2 میلیون و ٨00 هزار واحد دامی، 20 درصد از دام سبک استان در اختیار عشایر و بیش از 2٤ درصد از مساحت استان در قلمرو عشایر واقع شده و 3٥ درصد از مراتع و 300 هزار هکتار از زمین‌های زراعی و باغی در اختیار عشایر قرار دارد.
این‌ مطالب را یکی از جوانان عشایری استان کردستان می‌گوید؛ فردی کە بە مدت سە سال نمایندە شورای مناطق عشایری کامیاران بودە و از زیر و بم مشقت‌های زندگی عشایری باخبر است.
این جوان عشایری در گفت‌وگو با ایسنا بە نقش موثر عشایر در طول تاریخ پرداخت و گفت: عشایر نقش تاریخی بسزایی در تحولات سیاسی، مبارزە با استعمار و آبادانی کشور و حراست از مرزها و منابع طبیعی و محیط زیست داشتە و دارد.
وی عنوان کرد: تا قبل از پهلوی اول عشایر نقش مولد را در کشور داشتند و بە هیچ عنوان مصرف کنندە نبودند و تقریبا در اکثر زمینە‌ها خودکفا بوده و نیازی بە زندگی شهری و کار در شهر نداشتند.
او می‌گوید: عشایر بە عنوان گروە مولد و حافظ محیط زیست قرن‌ها از این منابع طبیعی و خدادادی استفادە و محافظت کردەاند.
وی ادامە داد: عشایر در طول تاریخ محافظ کشور در برابر استعمارگران و در خط مقدم مبارزە با استعمار انگلیس بودەاند و خواهان استقرار آزادی در کشور بودە و همچنین در مقابلە با استبداد پیشرو و در پیروزی مشروطە و مشروطە خواهان نیز نقش بسزایی داشتە است.
بە گفتە این جوان عشایری طبق سرشماری‌های موجود؛ عشایر در کردستان دارای ٦ هزار و 2٥0 خانوار هستند و بالغ بر 2٥ هزار نفر جمعیت دارند کە در سە شهرستان دیواندرە، سروآباد و کامیاران در ٦٨ روستا زندگی می‌کنند.
این جوان عشایری در ادامه سخنان خود خواستار تاسیس سازمان امور عشایری در کردستان شد و بیان کرد: طرح‌های حمایتی امور عشایر برای جامعە عشایر در حوزە دام و سایر طرح‌های تولیدی نیازمند حمایت تمامی مسئولین بەخصوص برنامەریزان و تامین‌کنندگان مالی است.
همچنین پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد پایین و بازپرداخت بلندمدت را یکی از دیگر خواستەهای عشایر کردستان عنوان کرد و افزود: عشایر خواستار تمدید تسهیلات بانکی سررسید شدە هستند.
وی اجرای پروژەهای عمرانی در مناطق عشایری بە ویژە پروژەهای آب شرب پایدار با لولەکشی و احداث راە را مهم خواند و عنوان کرد: از محیط زیست و منابع طبیعی درخواست داریم کە بە پروژەهای هوارنشینان خیلی سخت نگیرند و در اجرای درخواست‌های آنان تسهیل‌گر باشند.
عضو شورای مناطق عشایری کامیاران با بیان اینکە هیچگونە کمکی در بحث علوفە و جو بە دامداران و عشایر صورت نگرفتە گفت: عشایر استان خواستار اجرای طرح‌های تولیدی قراردادی هستند.
این جوان عشایری اضافە کرد: همچنین عدم حمایت ادارات مرتبط از دامداران در زمینە تهیە نهادهای دامی و خرید تضمینی قیمت دام در مناطق عشایری، همەسالە سبب ضرر و زیان و نهایتا ایجاد نارضایتی در عشایر شدە است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع همە مسائل و مشکلات موجود در مناطق عشایری سبب کوچ اجباری دامداران و عشایر بە شهر و افزایش زندگی شهرنشینی و گسترش حاشیەنشینی در شهرها شدە است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از کاهش 300 الی ٤00 راسی دام در دو سال اخیر در استان کردستان خبر داد و گفت: بیش از ٨0 درصد از دامداری استان کردستان سنتی و در اختیار روستائیان و عشایر قرار دارد.
پیمان اسکندری در گفت‌وگو با ایسنا در حوزە تامین امنیت غذایی در استان اظهار کرد: استان کردستان در حوزە دام سبک یکی از استان‌های تامین کنندە بود، اما امروز در بحث نگهداری از دام سبک رتبە نوزدهم کشوری را دارد.
وی عنوان کرد: در گذشتە روستاها کانون تولید کشور بودند کە متاسفانە امروزە بە سکونتگاەهایی تبدیل شدە کە از کانون تولید خارج شدە است.
اسکندری بیان کرد: امروزە گسترش تکنولوژی و فضای مجازی در روستاها سبب شدە کە امروزه دیگر جوانان رغبتی بە دامداری نداشتە باشند؛ همین امر سبب مهاجرت روستائیان و دامداران بە شهرها و گسترش حاشیەنشینی در شهرها و ایجاد معضلاتی در حوزە رفاهی اجتماعی و اقتصادی در شهرها شدە است.
اسکندری با اشارە بە اینکە هموارە یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بر خودکفایی کشور در بحث غذا و دارو بودە است، افزود: سال گذشتە ناترازی در گوشت قرمز ٨0 هزارتن بوده کە در سال جاری این میزان بە 200 هزار تن رسیدە است کە ناچارا برای جبران آن وابستە دیگر کشورها خواهیم شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ما باید بە روستا و عشایر بە عنوان کانون تولید توجە کنیم و این مهم نیازمند هماهنگی همە دستگاەهای ذی ربط است.
اسکندری بە نیاز عشایر در بحث تهیە علوفە دام‌ها اشارە کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی این آمادگی را دارد کە در ازای خرید گوشت قرمز بە همان میزان علوفە تحویل عشایر و دامداران کردستانی دهد.
اسماعیل حیدری، مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان در ادامە در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس قانونی کە در کشور وجود دارد کلیە سیستم‌های بانکی موظف هستند 20 تا 30 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در بخش کشاورزی هزینە کنند کە متاسفانە بسیاری از بانک‌ها نسبت بە این قانون بی‌توجە هستند.
حیدری با اشارە بە اینکە در سال گذشتە ٤٤ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کشاورزی پرداخت شدە است، گفت: امکان ندارد عشایر، دامدار یا کشاورزی بە بانک کشاورزی مراجعە کند و مطابق مقررات و شرایط بە آن‌ها تسهیلات پرداخت نشود.
یکی از مشکلات عشایرهای استان کردستان در بحث تمدید تسهیلات سررسید از سوی بانک‌های عامل استان کردستان است کە مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان در پاسخ بە این مسئلە گفت: براساس تبصرە 1٦ تمدید تسهیلات براساس قانون در بانک‌ها در جریان است و منتظر مصوبات آن هستیم.
حیدری بە بیمە دام روستایی و عشایری اشارە و عنوان کرد: یکی از قوانینی کە در کشور متاسفانە مجهول ماندە است بحث قانون بند 3 مادە 33 برنامە ششم توسعە در بحث الزام بیمە دام روستایی و عشایری است، لذا از همە دامداران و عشایران درخواست می‌کنیم تا براساس همین قانون و با تعرفە ناچیز 1٨0 هزار تومانی بە شعبەهای بانک کشاورزی و شرکت‌های خدمات بیمەای مراجعە و دام‌های خود را بیمە کنند.
حیدری ادامە داد: تسهیلات سرمایەای برای خرید دام و تسهیلات جاری برای خرید نهادەهای کشاورزی و دامی در نظر گرفتە شدە است.
وی بانک کشاورزی را یکی از تسهیل‌گرترین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: در بانک کشاورزی ضمانتی تحت عنوان ضامن کارمند با کسر حقوق وجود ندارد و با کمترین امکان و راحت‌ترین راەها تسهیلات پرداخت می‌شود.
سرپرست اداره کل دامپزشکی کردستان نیز در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در حال حاضر 10 شبکە دامپزشکی در 10 شهرستان وجود دارد کە علاوە بر آن بالغ بر 200 مرکز بخش خصوصی دامپزشکی نیز در قسمت‌های مختلف استان در حال فعالیت هستند.
کامران زیباکردار اضافە کرد: خوشبختانە در مناطق عشایری بە ویژە در مرکز اورامان تخت مرکز دامپزشکی فعال دایر است.
وی بە اقدامات ادارە‌کل دامپزشکی استان کردستان در بحث بهداشتی و پیشگیری اشارە کرد و افزود: بالغ بر ٨0 درصد از واکسیناسیون‌هایی کە بە جمعیت دامی و دامداران ارائە می‌شود کاملا رایگان و شامل کلیە بیماری‌های واگیردار است.
زیباکردار تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از 20 درصد از واکسیناسیون در بحث بیماری‌های مدیریتی بهادار، توسط دامداران پرداخت می‌شود.
هوارنشینی عشایر دسترسی اکیپ‌های دامپزشکی را دشوار کردە است
وی بە دو موضوع مهم در بحث عشایر اشارە کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم دسترسی سخت اکیپ‌های دامپزشکی در ایام هوارنشینی عشایر است، لذا در بخش‌هایی از سال کە عشایر در روستاها سکونت دارند هیچ فرقی بین دام عشایری و روستایی وجود ندارد و خدمات بە همە آن‌ها ارائە می‌شود و بخش دیگر مربوط بە ضعف بنیە مالی دامدارانی است کە در پرداخت بهای آن بخش خدماتی کە رایگان نیست، مشکل دارند.
زیباکردار خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مدنظر ما گسترش مراکز خصوصی دامپزشکی در عمق مناطق روستایی و عشایری است، لذا برای تحقق این هدف باید مشوق‌هایی برای فارغ التحصیلان این رشتە در نظر گرفتە شود تا بتوانند در این مناطق مراکز دامپزشکی را احداث کنند.
وی در پایان یادآور شد: در صورت تامین اعتبار کلیە خدمات عشایر از جملە واکسیناسیون، ارائە مکمل‌های دامی بە صورت رایگان انجام خواهد شد.
کردستان فاقد قشلاق است
مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان گفت: نباید نگاە عشایر بە مراتع استان کردستان صرفا نگاە علوفەای و بهرەبرداری باشد، بلکە اگر گونەهای گیاهی و جانوری در مراتع و بالا دست حفظ نشود، سیلاب‌های ویرانگر پایین دست را دستخوش تخریب خواهد کرد.
بهزاد شریفی ادامە داد: ٦٨ هزار بهرەبردار و دامدار در قالب نظام بهرەبرداری از مراتع یک میلیون و ٤00 هزار هکتاری استان کردستان بە صورت مستقیم ارتزاق می‌کنند کە ظرفیت بسیار مهمی است.
وی ادامە داد: مراتع استان کردستان ظرفیت یک میلیون و 900 هزار واحد دامی را دارد و اینکە سازمان عشایری در استان کردستان مستقر نیست بە دلیل مناطق ییلاقی آن است.
شریفی عنوان کرد: شرایط توپوگرافی و جغرافیایی استان کردستان آن را از سایر استان‌ها متمایز کردە است؛ زیرا سازمان عشایر در مناطق و استان‌هایی مستقر است کە از مراتع ییلاقی، اشراقی و میانبند استفادە می‌کنند.
وی ادامە داد: استان کردستان فاقد قشلاق است و تنها پنج تا شش ماە در سال از مراتع بهرەبرداری می‌شود، زیرا کردستان جزو مناطق ییلاقی است و قشلاق ندارد.
شریفی بە درخواست هوارنشینان در بحث جایگاە عشایر گریزی زد و گفت: ما در امر احداث آغل و ایجاد سرپناە برای هوارنشینان با سازە‌های سبک و چادر کاملا موافق هستیم.
 

لینک کوتاه:
https://www.asrekurd.ir/Fa/News/756876/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند کار جهادی مسئولان است

دانشجویان بسیجی، منادیان جهاد تبیین علمی و عملی

شهید استوار مبتکری خلاق بود که در هر صحنه‌ای حضور داشت

موش به اندازه دلفین باهوش است؟

(ویدئو) خوانندگی محسن تنابنده در پشت صحنه سریال شاهگوش

مجوز مدارس غیردولتی در کردستان با دقت و حساسیت صدور شود

بزودی، بهره برداری از خانه محیط زیست در رباط پشت بادام

تشدید برخورد با عاملان تیراندازی و قاچاقچیان سلاح در کرمانشاه

کشف زمین خواری 200 میلیاردی در رباط کریم

یک روز بد برای گولسیانی؛ سمبل قهرمانی پرسپولیس، تبدیل به مظهر شکست شد

ایران قدرت برتر و بازیگر اصلی صحنه در منطقه است

دستگاه قضائی و پلیس 2 نهاد امنیت‌آفرین

تشدید برخورد با تیراندازی و قاچاق سلاح در کرمانشاه

راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن قروه نیازمند 200 میلیارد تومان است

جشن روز دانشجو در دانشگاە کردستان/دانشجویان چه مطالباتی از مسئولان دارند؟

نمایشگاه عکس گروهی عکاسان در بانه گشایش یافت

تکمیل ایستگاه راه آهن قروه نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار است

برگزاری رقابت‌های ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت در محلات منطقه22

دکتر قاضی‌زاده هاشمی: وظیفه اصلی دانشجو دیده‌بانی و بصیرت‌بخشی است

برگزاری پویش مستورا در شهرستان هرسین

تبعید در انتظار مجرمان جرائم خشن

مظهر صلابت ایران اسلامی مشارکت حداکثری در انتخابات است

پذیرش بیمار در مرکز پت اسکن بیمارستان امام رضا(ع) آغاز شد

کرمانشاه میزبان اردوی تیم ملی شمشیر بازی

️پیکر شهید مدافع حرم، سید مصطفی صادقی در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) آرمید

تولید انحصاری 6 قلم دارو مورد نیاز کشور در دانش بنیان‌های کرمانشاه

آغاز طرح مطالبه وظایف دستگاه‌های اجرایی توسط پلیس

کشف لوازم یدکی غیر استاندارد خودرو در مریوان

میز خدمت ستاد ارتباطات مردمی در استان البرز برگزار شد

تشدید برخورد با ‌قاچاقچیان سلاح و مهمات در کرمانشاه‌

ضرورت هم افزایی دستگاه‌های خدمت‌رسان در حادثه‌ها

کاهش 20 درصدی سرقت‌های مهم در استان کرمانشاه

لزوم هم‌افزایی دستگاه قضا و پلیس برای ایجاد امنیت عمومی جامعه

توسعه طرح ترویجی کشاورزی در مریوان ضروری است

مانورهای مدیریت بحران، گامی برای افزایش تاب‌آوری صنعت آب و برق

روایت تسنیم از یادواره‌ای برای همرزم حاج قاسم شهید پاشاپور

اختصاص 100 میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران البرز

دانشجو الگویی برای جامعه

توسعه بخش‌های زیر ساختی و حمل ونقل به تلاش جهادی نیاز دارد

شیرخوارگاه معتضدی ظرفیت نگهداری 50 کودک را دارد

نمایش ویژه ایام فاطمیه در تماشاخانه مهر روی صحنه می‌رود

فیلم| کنه‌خوار با موهای ایمپالا صاحب سبیل شد!

اهدای اعضای بدن جوان سنندجی به 8 نفر زندگی بخشید

احداث دهکده لجستیک در منطقه آزادماکو

دومین روز میز خدمت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز همزمان با سفر ریاست جمهور به استان البرز

استان البرز یکی از استان‌های فعال کشور ازنظر جمعیت ایثارگری است

جهادگران تبیین همچون رزمندگان دفاع مقدس هستند

کاهش 15 درصدی حوادث ناشی از کار در استان کرمانشاه

تبعید در انتظار مجرمان خشن کرمانشاه

از ظرفیت اربعین برای اقدامات فرهنگی بهره گرفته شود