عصر کرد

آخرين مطالب

بە صدا درآمدن زنگ خطر دوستی با «سایکوپات‌ها» مقالات

بە صدا درآمدن زنگ خطر دوستی با «سایکوپات‌ها»
  بزرگنمايي:

عصرکرد- اگر دوست یا کیس احساسی شما دروغگو، دو رو، بی‌رحم و پنهان کار است و با رفتار خود سبب آزار و اذیت شما می‌شود؛ اما باز با این وجود دل کندن از آن برای شما دشوار است و یا با فریب و نیرنگ مانع رفتن شما می‌شود، زنگ خطر رابطە برای شما بە صدا درآمدە است!

افراد مبتلا بە اختلال سایکوپت در نظر دیگران بسیار جذاب و مهارت بسیار بالایی در جذب جنس مخالف دارند.

این افراد هیچ گونە احساس و عشق و علاقەای بە دیگران ندارند و بسیار بی‌تفاوت و با رفتارهای بی‌رحمانە خود سبب آزار و اذیت دیگران می‌شوند؛ اما باز با این وجود جدایی از این افراد بسیار سخت و دشوار است.

سایکوپاتی‌ها بازیگران قهاری کە همە عمر خود را در حال نقش بازی کردن هستند؛ در ظاهر بسیار خوش‌رو و مهربان اما در باطن بی‌رحمی نهفتەای دارند کە بە دنبال کوچکترین فرصت برای آسیب زدن بە دیگران هستند.

بە زندگی هرکسی کە قدم بگذارند پشت سر خود کوهی از ویرانەها و قلب‌های شکستە را برجای می‌گذارند کە عواقب آن برای شما بسیار گران تمام خواهد شد.

این افراد بی‌پروا و فاقد ترس هستند و هیچ حد و مرزی برای انجام جنایات ندارند؛ اما باز با این حال احساس پشیمانی یا عذاب وجدان بە آن‌ها دست نخواهد داد بلکە آن را بە نوعی برای خود افتخار می‌دانند.

پدر بابک خرمدین را بە خاطردارید؟ وقتی در دادگاە از او پرسیدند آیا احساس پشیمانی، عذاب وجدان یا ناراحتی ندارد؟ آیا کابوس نمی‌بیند در پاسخ گفت کە من عذاب وجدان و احساس گناە ندارم پس کابوس هم نمی‌بینم! و پدر بابک خرمدین نمونە بارز یک فرد سایکوپاتی است.

این افراد آنقدر در نیرنگ و فریب و بازی‌های روحی و روانی ماهر هستند کە همیشە سعی دارند نتیجە را بە نفع خود تمام کنند.

اگر شما و یا اطرافیانتان با افراد سایکوپتی در ارتباط هستید، باید هرچە سریع‌تر برای نجات خود از این مخمصە خطرناک اقدام کنید.

بە صدا درآمدن زنگ خطر دوستی با «سایکوپات‌ها»

سایکوپات کیست؟

یک مشاور روانشناختی در کردستان با اشارە بە اینکە سایکوپات یا روان آزاری نوعی اختلال شخصیتی است؛ گفت: سایکوپاتی‌ها معمولا رفتارهایی تکانشی از خود بروز می‌دهند و افرادی بی‌احتیاط، بی‌مسئولیت، ضد اجتماعی و فاقد ترس هستند.

شیوا ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اختلال سایکوپت بسیار شبیە بە اختلال ضد اجتماعی است و بسیاری از علائم‌های آنان باهم مشترک است.

وی عنوان کرد: بی‌رحمی و سنگدلی یکی از شاخصەهای بارز این اختلال است، یا بە عبارتی دیگر این افراد رویکردی نوازشگرانە و مهربانانە دارند؛ اما در اصل دو رو و استاد تقلب و سوء استفادە از دیگران هستند.

ابراهیمی عنوان کرد: این افراد فاقد احساس و بسیار خود محور و خودشیفتە و دارای هیجان‌های سطحی و موقت هستند و در کارهای تیمی و گروهی نیز احساس همدلی را منتقل نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: سایکوپاتی‌ها، بخش کوچکی از جامعە را تشکیل می‌دهند؛ اما می‌توانند با رفتارهای خود میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد.

ابراهیمی افزود: این افراد هرچند کە دارای یک زندگی عادی هم باشند اما این علائم نشان اختلال شخصیتی در این افراد است کە نیازمند درمان است.

وی بیان کرد: افراد روان آزار سایکوپاتی، معمولا بە شیوەهای مختلف در حال تقلب و سوءاستفادە  از افراد هستند و مدام حس برتری بر دیگران دارند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: این افراد علاقە زیادی بە مورد توجە قرار گرفتن دارند و همچون بازیگران و یا هنرمندان مدام در حال نقش بازی کردن هستند.

وی با تاکید بر اینکە این افراد سعی در کنترل احساسات و رفتارهای دیگران دارند، گفت: این افراد معمولا در روابط جنسی بی‌قید و بند هستند، زیرا این افراد قادر بە درک حس و مهرورزی نسبت بە سایر افراد نیستند، همچنین برای سایکوپات‌ها ایجاد روابط انسانی عمیق و حقیقی بسیار دشوار است.

بە گفتە این مشاور روانشناختی، افراد سایکوپاتیک زندگی بدون هدفی را دنبال می‌کنند و در برخی مواقع از شاخەای بە شاخە دیگر، از شغلی بە شغل دیگر و از رابطەای بە رابطە دیگر می‌پرند و بسیار دمدمی مزاج هستند.

شیوا ابراهیمی تصریح کرد: این افراد سعی می‌کنند با بزرگنمایی مشکلات و شکست‌های دیگران خود را بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن چیزی کە هستند جلوە دهند و همیشە در حال خودنمایی کردن هستند.

بە صدا درآمدن زنگ خطر دوستی با «سایکوپات‌ها»

علائم سایکوپاتی‌ها

وی اضافە کرد: این افراد بە شدت بی‌مسئولیت هستند و برای اشتباهات خود همیشە بە دنبال مقصر می‌گردند.

ابراهیمی اظهار کرد: یکی از خصوصیات بارز این افراد این است کە دچار تنوع جرائم هستند و هیچ حد و مرزی برای ارتکاب اعمال مجرمانە  قائل نیستند.

وی بیان کرد: افراد سایکوپاتی، افرادی دروغگو هستند کە آن را مایە افتخار می‌دانند و همیشە شرایط را بە نفع خود تمام می‌کنند.

ابراهیمی عنوان کرد: احساس همدلی و همدردی در این افراد خاموش بودە و برای آن‌ها مهم نیست کە چە تاثیر مخربی بر دیگران دارند و قادر بە درک هیجانات دیگران نیستند.

درمان سایکوپاتی‌ها

وی اضافە کرد: درمان قطعی برای اختلال شخصیتی- اجتماعی وجود ندارد، اما روش‌های درمانی برای کنترل علائم آن‌ها وجود دارد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در طول درمان فرد مبتلا بە شخصیت سایکوپات آموزش می‌بیند کە انگیزەهای خود را مدیریت و رفتارهای مناسب فرهنگی اتخاذ کند.

وی بیان کرد: این افراد در اغلب موارد جذاب هستند و خصوصیت ضد اجتماعی آنان را بە سمت جنایت سوق می‌دهد.

ابراهیمی افزود: افراد بزرگسال مبتلا بە این اختلال در مقابل درمان بسیار مقاوم هستند؛ اما برنامەهایی برای درمان این افراد وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بە دلیل اینکە سایکوپات فاقد مشخصە رسمی است؛ علایمی کە تحت اختلال شخصیت ضد اجتماعی نام بردە می‌شود بسیاری از این علایم برای تشخیص سایکوپت در فرد مشاهدە می‌شود کە مهم‌ترین آن‌ها رفتار غیرمسئولانە و نادیدەگرفتن و نقض حقوق دیگران، ناتوانی در تشخیص رفتار درست و غلط، عدم ابراز پشیمانی و همدلی و دروغگویی و آسیب رساندن بە دیگران است.

ابراهیمی عنوان کرد: سن 1٨ سالگی زمان مناسبی برای تشخیص علائم آن است، لذا بیشتر این افراد از سن 1٥ سالگی بە بعد علائم اختلال سلوک را از خود بروز می‌دهند کە ممکن است شاخص‌های اولیە سایکوپات باشند.

بە گفتە این مشاور روانشناختی، درمان سایکوپات بسیار مشکل است، زیرا افراد مبتلا در برابر درمان مقاوم بودە و معتقدند کە هیچ مشکلی ندارند و با درمان خود مقابلە می‌کنند.

شیوا ابراهیمی افزود: طی روند درمان متخصص افکار، احساس، الگوهای رفتاری و تاریخچە پزشکی این افراد را مشاهدە می‌کند.

وی عنوان کرد: معمولا روانشناسان برای درمان سایکوپات همچون سایر اختلال‌ها از ترکیب روان درمانی، گفت‌وگو درمانی و دارودرمانی استفادە می‌کنند.

ابراهیمی تصریح کرد: روان درمانی سبب آگاە سازی فرد مبتلا در خصوص علائم رفتاری موجود می‌شود و با یک سری استراتژی‌های خاص رفتارهای خود را کنترل کند.

وی بیان کرد: علت اصلی اختلال سایکوپات بە طور دقیق مشخص نیست، اما عوامل فرهنگی، ژنتیکی و محیطی نقش موثری در شکل‌گیری این اختلال دارند و همچنین افرادی کە والدین آن‌ها درگیر اعتیاد هستند و یا دارای شخصیت‌های ضد اجتماعی هستند و دوران کودکی پرآسیبی را پشت‌سر گذاشتەاند؛ معمولا بیشتر از سایر افراد بە این اختلال دچار می‌شوند.

ابراهیمی ادامە داد: این افراد در جذب جنس مخالف مهارت بالایی دارند و این توانایی را دارند کە ایجاد حس خاص و متفاوت بودن را در مخاطب بەوجود آورند و سریع صمیمی و سعی دارند با ظاهرسازی‌های مثبت اعتماد دیگران را جلب کنند.

وی گفت: این افراد بسیار شوخ طبع و افسونگر هستند اما امکان دارند همزمان باچند نفر وارد رابطە شوند.

ابراهیمی افزود: معمولا افرادی کە بە راحتی و سریع فریب این افراد را میخورند، ممکن است خود در جنبەهای شخصیتی دچار اختلال باشند و عزت نفس پایینی داشتە باشند.

وی در ادامە سخنان خود تاکید کرد: افراد باید نسبت بە این قضیە کاملا آگاە باشند و اگر این علائم را در طرف احساسی خود مشاهدە کردند هرچە سریع‌تر خود را از معرض رفتارهای آسیب‌زا دور کنند و از اعتماد سریع بپرهیزند.

لینک کوتاه:
https://www.asrekurd.ir/Fa/News/273521/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

شهدا درخت انقلاب را تنومند و بیمه می کنند

زدودن غبار محرومیت از مناطق کم‌برخوردار سنندج/ مشکلات چندین ساله شهرک شهید ورمقانی به خط پایانی رسید

آمار کرونا کرمانشاه 6 خرداد؛ بدون فوتی و 2 ابتلای جدید

دردسرساز شدن وضعیت جاده صفادشت به ملارد/ نگاهی به عمارت تاریخی خسروآباد در سنندج

تفکر و سیره امام صادق(ع)، بر وحدت بنا نهاده شده است

«سلام فرمانده»، جام قهرمانی را نصیب یکصد هزار عاشق منتظر کرد/ تجدید خاطره ورزشگاه آزادی با لشکر صاحب زمان(عج)

کلنگ ساخت مدرسه رستگاران سنندج بر زمین زده شد

مرگ تلخ جوان 26 ساله در رودخانه

اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم

صدور دامدار کارت برای دامداران

فوتی بر اثر ابتلا به کرونا ثبت نشد

انقلابی ماندن یکی از اصول و ارکان نظام است

امام جمعه کرمانشاه: جهاد تبیین ریشه در مکتب امام صادق (ع) دارد

روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی مهم‌ترین و برجسته‌ترین خصیصه اخلاقی امام راحل بود

پایانی به دغدغه‌های شهرک شهید ورمقانی سنندج/ مشکلات مناطق کم‌برخوردار را بدون واسطه پیگیری می‌کنیم

آغاز 42 پروژه ورزشی درون مدرسه‌ای در استان کردستان

نخستین حادثه غرق‌شدگی در رودخانه زرینه‌رود میاندوآب ثبت شد

مسئولان ارشد کشور برای مقابله با ریزگردها چاره اندیشی کنند

امام جمعه سنندج: آلودگی محیط زیست بزرگترین خطر دنیای امروز است

تشکیل کمیته بررسی دسترسی‌ بزرگراه‌های شمال تهران

طرح شهید سلیمانی با هدف ایجاد فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای در کردستان آغاز شد

بازدید وزیر ورزش از مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی/مجموعه تختی بهسازی می‌شود

هشدار درباره افزایش وقوع طوفان‌ ریزگردها در تهران/ دستور رئیس جمهور برای مذاکره با 3 کشور

مقدمه پرورش جسمی و روحی دانش آموزان، آماده‌سازی فضاهای ورزشی است

گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه آبادان تا 2 هفته آینده آماده می‌شود

اندیشه حوادث و صحنه‌های شاهنامه مغفول نشود

کرمانشاه امسال 31 روز را در شرایط بحران و اضطرار گذراند/ ریزگردها منشأ خارجی دارد

آیت الله خاتمی: امروز اسلام با تمام قدرت در صحنه است/جراحی اقتصادی باید در دولت قبل انجام می‌شد

نشست سه‌جانبه دانشگاه‌های رازی کرمانشاه و سلیمانیه و حلبچه برگزار شد

حمله موشکی ترکیه به شمال عراق، چند کودک را قربانی کرد

آغاز عملیات ساخت 42 پروژه ورزشی درون مدرسه‌ای در کردستان

از حمایت دولت برای تامین اعتبارات ناوگان حمل و نقل ریلی پایتخت تا تاکید رییسی به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور

خدمات‌رسانی آمبولانس‌های شهر سالم در اجتماع سلام فرمانده

دونده کردستانی مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی کشور آذربایجان را از آن خود کرد

تئاتر«یه روزدیگه» در کارگاه نمایش به صحنه می رود

350 بسته مواد غذایی بین نیازمندان بانه توزیع شد

دانشگاه رازی آمادگی دارد پذیرای دانشجویان بیشتری از اقلیم کردستان باشد

اعلام تعرفه‌های جدید پزشکی در کرمانشاه

ابراز همدردی مجموعه انتظامی با خانواده جانباختگان/ پلیس از نخستین دقایق حادثه در صحنه حضور دارد

گردوخاک به اقتصاد و کسب و کار کرمانشاهیان خسارت وارد می‌کند

1200 بسته معیشتی بین خانوارهای نیازمند کرمانشاه توزیع می‌شود

دمای هوای کرمانشاه افزایش می‌یابد

پاساژها و مغازه ها در بازار کرمانشاه ایمنی مناسبی ندارند/ 81 مورد اخطار به اماکن نا ایمن طی 2 سال اخیر

پیش‌بینی افزایش دما برای کرمانشاه

تعطیلی ناشی از آلودگی هوا در ساعتی مشخص اعلام می‌شود

هشدار قیس الخزعلی درباره ایجاد هرج و مرج عمدی در عراق

ارزش زیرساخت‌های مخابراتی کردستان حدود 20 هزار میلیارد تومان است

نماینده مجلس: ساختار بودجه کشور اصلاح می‌شود

10 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کردستان به طرح‌های دانش بنیان اختصاص یافت

شخصیت امام راحل (ره) گنجینه‌ای برای تداوم حرکت انقلاب اسلامی است